Promocja „Drugi taniej”

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA Drugi taniej”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Drugi taniej” („Promocja”) jest BeWuDe Beata Domagalska, NIP: 8951242468, REGON: 381618532 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 7.10.2019 do 13.10.2019 r.

3.  W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”):
a. wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://bewude.com.pl/formularz-zgloszeniowy podając w polu „Dane uczestników szkolenia” i zapisze się na  kurs: Wybrane aspekty żeli kosmetycznych.

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 3 Uczestnik Promocji otrzyma  mail potwierdzający zapis na kursy z przyznanym  rabatem 5% PLN na drugi kurs .
a. Warunkiem skorzystania z rabatu jest wniesienie opłaty za kursy na wskazany w mailu rachunek bankowy najpóźniej do 15.10.2019. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w promocji. Rezygnacja z kursu / szkolenia (zgodnie z Regulaminem kursów i szkoleń) oznacza rezygnację z udziału w promocji.
b. Kupon rabatowy należy wykorzystać w terminie do 30.11.2019. Kupon niewykorzystany w tym terminie traci ważność.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z przedmiotowej Promocji, czy też uczestniczy w innej promocji.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 3.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bewude.com.pl.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2019 r.

Warszawa, dnia 7 październik 2019 r.
– Organizator –