Promocja „Dzień Kobiet”!

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Kobiet”
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Dzień Kobiet” („Promocja”) jest BeWuDe Beata Domagalska, NIP: 8951242468, REGON: 381618532 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: 8.03.2019

3.  W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”):
a. wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://bewude.com.pl/formularz-zgloszeniowy i w danych uczestnika szkolenia poda dane kobiety, która będzie brała udział w kursie

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 3 Uczestnik Promocji otrzyma rabat w wysokości 8% na zakupiony kurs objęty Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych cen detalicznych kursów.
a. Promocją objęte są wyłącznie kursy (nie szkolenia).
b. Po otrzymaniu maila potwierdzającego z kodem Uczestnik jest  zobowiązany uiścić opłatę za wybrane kursy na wskazany w mailu rachunek bankowy najpóźniej do  11.03.2019. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w promocji i anulowanie przyznanego rabatu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z przedmiotowej Promocji, czy też uczestniczy w innej promocji.
6. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 3.
7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bewude.com.pl.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem14.12.2018 r.

Warszawa, dnia 14 grudzień 2018 r.
– Organizator –