Promocja “Mikołajki 2021”

REGULAMIN PROMOCJI „Mikołajki 2021”
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Mikołajki 2021” („Promocja”) jest BeWuDe Beata Domagalska, NIP: 8951242468, REGON: 381618532 („Organizator”).
2. Czas trwania Promocji: od 03.12.2021 do 06.12.2021 r.
3. Promocja obejmuje kursy on-line (oprócz warsztatów i szkoleń) oraz książki oferowane przez BeWuDe Beata Domagalska
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”):
a. wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://bewude.com.pl/formularz-zgloszeniowy podając kod “Mikołajki 2021”
b. polubi profil FB BeWuDe szkolenia i recepturowanie
www.facebook.com/BWDomagalska/
c.udostępni post z informacją o promocji na swoim profilu FB
5. Po spełnieniu obu warunków wskazanych w pkt. 4 Uczestnik Promocji otrzyma rabat w wysokości 6% na zakupione kursy / książki objęte Promocją. Rabat naliczany jest od regularnych cen detalicznych kursów / książek i nie obejmuje kosztów wysyłki.
a. Po otrzymaniu maila potwierdzającego z kodem Uczestnik jest  zobowiązany uiścić opłatę za wybrane kursy na
wskazany w mailu rachunek bankowy najpóźniej
do  6.12.2021. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w promocji i anulowanie przyznanego rabatu.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z przedmiotowej Promocji, czy też uczestniczy w innej promocji.
7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 3.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bewude.com.pl.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2021 r.
– Organizator –