Promocja Walentynkowa 7+7=14

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA WALENTYNKOWA 7+7=14”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Walentynki z kosmetologią” („Promocja”) jest BeWuDe Beata Domagalska, NIP: 8951242468, REGON: 381618532 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 10.02.2019 do 17.02.2019 r.

3.  W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”):
a. wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
http://bewude.com.pl/formularz-zgloszeniowy podając w polu „Dane uczestników szkolenia” dane obu osób biorących udział w jednym kursie lub szkoleniu.
b. dokona opłaty za wybrany kurs / szkolenie na wskazany w mailu rachunek bankowy najpóźniej do 18.02.2019. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z udziału w promocji. Rezygnacja z kursu / szkolenia (zgodnie z Regulaminem kursów i szkoleń) oznacza rezygnację z udziału w promocji.

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 3 Uczestnik Promocji oraz zapisana przez niego osoba otrzymają każdy po jednym imiennym kuponie rabatowym w wysokości 7% PLN do wykorzystania przy zakupie dowolnego innego kursu on-line (nie szkolenia) oferowanego przez Organizatora. Rabat naliczany jest od regularnych cen detalicznych kursów.
a. Kupon rabatowy jest ważny do 18.05.2019

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z przedmiotowej Promocji, czy też uczestniczy w innej promocji.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 3.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.bewude.com.pl.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2019 r.

Warszawa, dnia 10 luty 2019 r.
– Organizator –