Regulamin seminariów on-line (webinariów)

Regulamin seminariów on-line (webinariów)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w seminariach on-line webinariach organizowanych przez BeWuDe Beata Domagalska (ul. A. Kordeckiego 10/3, 04-143 Warszawa), NIP 8951242468, REGON 381618532
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 do odwołania.
a) Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://bewude.com.pl/regulamin
b) Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

§ 2 Definicje

Organizator seminarium on-line (webinarium) – BeWuDe Beata Domagslska, (ul. A. Kordeckiego 10/3, 04-143 Warszawa), zwany dalej organizatorem.
Seminarium – prelekcja trwająca do 90 minut; może być prowadzona w języku polskim lub językach obcych. Może być darmowa lub płatna.
Seminarium on-line – seminarium organizowane za pomocą platform multimedialnych.
Webinarium – seminarium organizowane za pomocą platform multimedialnych
Uczestnik – osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w seminarium/webinarium poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zwana dalej Uczestnikiem.
Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do wpłaty należności (jeśli wydarzenie jest płatne) za wybrane seminarium, zwany dalej Zgłaszającym.
Zgłoszenie uczestnictwa – wypełniony przez Zgłaszającego i dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy.
Seminaria otwarte – dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematem osób.
Seminaria zamknięte – dostępne tylko dla grupy osób wyznaczonej przez Zgłaszającego i według indywidualnych ustaleń ze Zgłaszającym.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Certyfikat uczestnictwa – płatny dokument potwierdzający uczestnictwo (nie zgłoszenie) w seminarium.

§ 3 Webinaria

1. Organizator prowadzi dwa typy webinariów:
a) otwarte (darmowe i płatne), które są realizowane w wyznaczonych przez Organizatora terminach oraz warunkach odpowiednich do przeprowadzenia poszczególnych zajęć,
b) zamknięte (płatne), które odbywają się według odrębnych ustaleń z kontrahentem.
2. Organizator realizuje webinaria otwarte w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie.
3. Informacja o webinariach zaplanowanych przez organizatora przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:
a) agendy, terminarza i cennika (jeśli webinarium jest płatne) publikowanego na stronie internetowej Organizatora http://bewude.com.pl/webinarium,
b) działań promocyjno-marketingowych.
4. Webinaria są realizowane na podstawie zgłoszenia przekazanego przez Zgłaszającego.
5. Webinaria mogą być prowadzone w języku polskim lub językach obcych.

§ 4 Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://bewude.com.pl/webinarium/
a) Zgłoszenie uczestnictwa powinno jednoznacznie wskazywać dane uczestnika webinarium, który zamierza wziąć w nim udział.
b) W przypadku podmiotów prawnych, formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zgłaszającego na seminarium.
c) Nieopłacone zgłoszenie (w przypadku webinariów płatnych i z deklarowaną chęcią otrzymania certyfikatu) wygasa po 5 dniach roboczych. Zapisanie się na seminarium wymaga wtedy ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz uzgodnienia dalszych warunków uczestnictwa w webinarium.
3. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest otrzymanie przez Organizatora, formularza zgłoszeniowego oraz jeśli webinarium jest płatne uiszczenia opłaty:
a) za płatne webinarium najpóźniej na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.
b) za certyfikat najpóźniej na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w webinarium zawartych w niniejszym regulaminie.
7. O przyjęciu na webinarium decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta.
8. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy uczestników będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, programu, harmonogramu lub miejsca prowadzenia webinarium o czym poinformuje Zgłaszającego przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
10. Zgłaszający w takim wypadku może z niego zrezygnować uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia pełnych kosztów.
11. Zgłaszający ma prawo w każdym terminie przed rozpoczęciem zajęć wyznaczyć innego uczestnika.

§ 5 Ceny webinariów i warunki płatności

1. Wysokość opłaty za webinarium podana jest w ogłoszeniu o jego organizacji zamieszczonym na stronie Organizatora, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Zgłaszającemu na kurs, na zasadach określonych w § 8 niniejszego regulaminu.
2. Zgłaszający, który zgłosił się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do wniesienia opłaty (z uwzględnieniem promocji i rabatów) na konto Organizatora zgodnie z terminem § 4 ust. 3.
3. Ewentualne odstępstwa od § 5 ust. 4 muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
5 W opisie przelewu należy podać numer zgłoszenia otrzymany w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
6. Po zaksięgowaniu całości opłaty Organizator wystawi fakturę, która zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
7. Organizator na życzenie uczestnika kursu wystawi i prześle Zgłaszającemu na seminarium / webinarium fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa.
8. W przypadku nie dopełnienia przez Zgłaszającego na szkolenie obowiązków wynikających z warunków płatności określonych w § 5, ust. 4 Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Zgłaszającego z listy uczestników.

§ 6 Zmiana terminu przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu seminarium / webinarium lub do jego odwołania w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator, w wypadku odwołania wydarzenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na kurs. Informacja dotycząca odwołania wydarzenia jest przesyłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
3. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Zgłaszający wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty tj.:
a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu, które odbędzie się w innym terminie.
4. Organizator poinformuje drogą mailową Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu wydarzenia.

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu – odstąpienie od umowy

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w webinarium w terminie:
a) powyżej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wydarzenia – Organizator zwraca 100% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa,
b) krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 70% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa,
c) w trakcie trwania wydarzenia, gdy uczestnik nie zalogował się na wydarzenie – Organizator zwraca 50% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w kursie / szkoleniu,
d) w trakcie trwania wydarzenia, gdy uczestnik zalogował się – zwrot wniesionej opłaty nie następuje.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w seminarium w terminie:
a) powyżej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa,
b) od 5 do 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 50% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa,
c) krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – zwrot wniesionej opłaty nie następuje.
3. Rezygnacja z wydarzenia możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatora pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego e-maila.
4. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczenia ww. opłat.
§ 8 Rabaty dotyczące uczestnictwa w seminarium / webinarium
1. Stałym klientom Organizator może przyznać indywidualne rabaty na udział w wydarzeniach.
2. Organizator może przyznać rabat dla Zgłaszającego na kurs, w związku ze skierowaniem na wydarzenie większej liczby Uczestników.
3. Zgłaszający, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wydarzenia może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.
a) W przypadku, gdy lista uczestników na wydarzenie została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników zgodnego tematycznie wydarzenia realizowanego w najbliższym terminie ogłoszonym przez Organizatora.
4. O przyznanie rabatu każdorazowo musi wystąpić Zgłaszający na kurs.
5. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
6. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
7. W przypadku wydarzeń zamkniętych obowiązywać będą indywidualne ustalenia między Organizatorem a Zgłaszającym na kurs / szkolenie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia wydarzenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§ 11 Prawa i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik ma prawo do:
a) oceniania wydarzeń w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi Organizatora,
b) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących przebiegu wydarzenia.
2. Uczestnik obowiązany jest do:
a) stosowania się do przepisów i zasad ustalonych niniejszym regulaminem
b) uczestniczenia w zajęciach,
c) spełnienia warunków otrzymania certyfikatu zgodnie z przyjętymi zasadami.
d) uczciwego postępowania w stosunku do Organizatora oraz innych uczestników wydarzenia,
e) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
f) terminowego wnoszenia opłat.

§ 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego