Regulamin

Regulamin kursów i szkoleń

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w kursach / szkoleniach i szkoleniach organizowanych przez BeWuDe Beata Domagalska (ul. A. Kordeckiego 10/3, 04-143 Warszawa), NIP 8951242468, REGON 381618532
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2018 do odwołania.
a) Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://bewude.com.pl/regulamin
b) Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

§ 2 Definicje

Organizator kursu / szkolenia– BeWuDe Beata Domagslska, (ul. A. Kordeckiego 10/3, 04-143 Warszawa), zwany dalej organizatorem.
Kurs – niezależny cykl zajęć dydaktycznych dotyczących zdefiniowanej tematyki. Zajęcia dydaktyczne wchodzące w skład kursu mogą być prowadzone w języku polskim lub językach obcych.
Kurs EL – teoretyczne zajęcia dydaktyczne w całości organizowane w systemie nauczania na odległość (e-learning) na platformie e-learningowej.
Kurs BL – zajęcia dydaktyczne organizowane w systemie mieszanym: zajęcia kontaktowe we wskazanym przez Organizatora miejscu oraz e-learning na platformie e-learningowej.
Uczestnik kursu / szkolenia – osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w kursie / szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zwana dalej Uczestnikiem.
Zgłaszający na kurs / szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do wpłaty należności za wybrany kurs / szkolenie, zwany dalej Zgłaszającym.
Zgłoszenie uczestnictwa w kursie / szkoleniu – wypełniony przez Zgłaszającego i dostarczony do Organizatora formularz zgłoszeniowy.
Kursy / szkolenia / szkolenia otwarte – dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematem osób.
Kursy / szkolenia / szkolenia zamknięte – dostępne tylko dla grupy osób wyznaczonej przez Zgłaszającego na kurs / szkolenie i według indywidualnych ustaleń ze Zgłaszającym.
Zaliczenie kursu / szkolenia – spełnienie przez uczestnika kursu wszystkich kryteriów ewaluacyjnych określonych dla danego kursu / szkolenia.
Szkolenie – cykl zajęć dydaktycznych obejmujący zakres więcej niż jednego kursu. Zajęcia dydaktyczne wchodzące w skład kursu mogą być prowadzone w języku polskim lub językach obcych.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 3 Kursy i szkolenia

1. Organizator prowadzi dwa typy kursów / szkoleń:

a) kursy / szkolenia otwarte, które są realizowane w wyznaczonych przez Organizatora terminach oraz warunkach odpowiednich do przeprowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych,
b) kursy / szkolenia zamknięte, które odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.

2. Organizator realizuje kursy / szkolenia otwarte w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie.
3. Informacja o kursach / szkoleniach zaplanowanych przez organizatora przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

a) programu kursu, terminarza i cennika publikowanego na stronie internetowej Organizatora http://bewude.com.pl/szkolenia,
b) działań promocyjno-marketingowych.

4. Kursy / szkolenia są będą realizowane na podstawie zgłoszenia przekazanego przez Zgłaszającego.
5. Zajęcia dydaktyczne wchodzące w skład kursu mogą być prowadzone w języku polskim lub językach obcych.
6. Zajęcia dydaktyczne wchodzące w skład kursu mogą być prowadzone metodami kształcenia na odległość (EL) w tym z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz metodami kontaktowymi oraz z wykorzystaniem technik mieszanych (BL – kształcenie na odległość oraz metoda kontaktowa).

§ 4 Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie / szkoleniu odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://bewude.com.pl/formularz-zgloszeniowy/

a) Zgłoszenie uczestnictwa w kursie / szkoleniu powinno jednoznacznie wskazywać dane uczestnika kursu, który zamierza wziąć udział w zajęciach.
b) W przypadku podmiotów prawnych, formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zgłaszającego na kurs.
c) Nieopłacone zgłoszenie wygasa po 7 dniach roboczych. Zapisanie się na kurs wymaga wtedy ponownego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem kursu drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz uzgodnienia dalszych warunków uczestnictwa w kursie / szkoleniu.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie / szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora, formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty:

a) za kurs / szkolenie El najpóźniej na 5 dni robocze przed jego rozpoczęciem,
b) za kurs / szkolenie BL najpóźniej na 10 dni robocze przed jego rozpoczęciem.

4. Za datę zgłoszenia uczestnictwa w kursie / szkoleniu uważa się, datę wpływu na konto Organizatora kwoty należnej za udział w kursie / szkoleniu.
5. Po upływie terminu wymienionego w § 4, ust. 3 Zgłoszenie uczestnictwa w module jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem, przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie wymienionej w § 4, ust. 1, oraz potwierdzenia uiszczenia należnej opłaty za kurs / szkolenie.
6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w kursie / szkoleniu zawartych w niniejszym regulaminie.
7. O przyjęciu na kurs / szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie jest już zamknięta lub w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
8. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy uczestników będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, programu, harmonogramu lub miejsca prowadzenia zajęć dla kursu o czym poinformuje Zgłaszającego na dany kurs / szkolenie przynajmniej na 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia.
10. Zgłaszający na kurs / szkolenie w takim wypadku może z niego zrezygnować uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów kursu.
11. Zgłaszający na kurs / szkolenie ma prawo w każdym terminie przed rozpoczęciem zajęć wyznaczyć innego uczestnika kursu.

§ 5 Ceny kursów / szkoleń / szkoleń i warunki płatności

1. Wysokość opłaty za kurs / szkolenie / dodatkowy egzamin podana jest w ogłoszeniu o jego organizacji zamieszczonym na stronie Organizatora, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Zgłaszającemu na kurs, na zasadach określonych w § 8 niniejszego regulaminu.
2. Ceny kursów / szkoleń obejmują: koszt kursu, w tym komplet materiałów niezbędnych do realizacji kursu, certyfikaty, dwa podejścia do egzaminu końcowego (tam gdzie przewidziano taki rodzaj zaliczenia).
3. Cena kursu nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
4. Zgłaszający na kurs, który zgłosił się poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do wniesienia opłaty (z uwzględnieniem promocji i rabatów) na konto Organizatora zgodnie z terminem § 4 ust. 3.
5. Ewentualne odstępstwa od § 5 ust. 4 muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
6. Opłatę za kurs / szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
7. W opisie przelewu należy podać numer zgłoszenia otrzymany w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
8. Po zaksięgowaniu całości opłaty za kurs / szkolenie Organizator wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
9. Organizator na życzenie uczestnika kursu wystawi i prześle Zgłaszającemu na dany kurs / szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w module.
10. W przypadku nie dopełnienia przez Zgłaszającego na szkolenie obowiązków wynikających z warunków płatności określonych w § 5, ust. 4 Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Zgłaszającego na dany kurs / szkolenie z listy uczestników.

§ 6 Zmiana terminu kursu / szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub do jego odwołania w terminie do 5 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
2. Organizator, w wypadku odwołania kursu informuje o tym fakcie Zgłaszającego na kurs. Informacja dotycząca odwołania kursu jest przekazywana telefonicznie lub przesyłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na kurs / szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs / szkolenie tj.:

a) zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
b) pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie / szkoleniu, które odbędzie się w innym terminie.

4. Organizator poinformuje drogą mailową Zgłaszającego na kurs / szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu kursu.

§ 7 Rezygnacja z kursu / szkolenia – odstąpienie od umowy

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie / szkoleniu EL w terminie:

a) powyżej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w kursie / szkoleniu,
b) krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 70% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w kursie / szkoleniu,
c) w trakcie trwania kursu, gdy uczestnik nie zalogował się do kursu – Organizator zwraca 50% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w kursie / szkoleniu,
d) w trakcie trwania kursu, gdy uczestnik zalogował się do kursu – zwrot wniesionej opłaty nie następuje.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie / szkoleniu BL w terminie:

a) powyżej 15 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 100% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w module,
b) od 5 do 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwraca 50% kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w module,
c) krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kursu – zwrot wniesionej opłaty nie następuje.

3. Rezygnacja z kursu możliwa jest poprzez powiadomienie Organizatora pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego e-maila.
4. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczenia ww. opłat.

§ 8 Rabaty dotyczące uczestnictwa w module

1. Stałym klientom Organizator może przyznać indywidualne rabaty na udział w kursach / szkoleniach.
2. Organizator może przyznać rabat dla Zgłaszającego na kurs, w związku ze skierowaniem na kurs / szkolenie większej liczby Uczestników.
3. Zgłaszający na kurs, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

a) W przypadku, gdy lista uczestników na dany kurs / szkolenie została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników zgodnego tematycznie kursu realizowanego w najbliższym terminie ogłoszonym przez Organizatora.

4. O przyznanie rabatu każdorazowo musi wystąpić Zgłaszający na kurs.
5. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
6. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
7. W przypadku kursów / szkoleń zamkniętych obowiązywać będą indywidualne ustalenia między Organizatorem a Zgłaszającym na kurs / szkolenie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§ 11 Prawa i obowiązki uczestnika

1. Uczestnik ma prawo do:

a) oceniania zajęć w formie ankiet, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wewnętrznymi Organizatora,
b) zgłaszania skarg i wniosków dotyczących toku kształcenia.

2. Uczestnik obowiązany jest do:

a) stosowania się do przepisów i zasad ustalonych niniejszym regulaminem
b) uczestniczenia w zajęciach,
c) spełnienia warunków otrzymania certyfikatu i/lub dyplomu szkolenia, zgodnie z przyjętymi zasadami.
d) uczciwego postępowania w stosunku do Organizatora oraz innych uczestników szkolenia,
e) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
f) terminowego wnoszenia opłat za kursy / szkolenia.

§12 Warunki ukończenia i zaliczenia kursów / szkoleń

1. Zasady zaliczenia danego kursu / szkolenia oraz kryteria ewaluacyjne są publikowane na platformie elearningowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu i mogą uwzględniać następujące formy ewaluacji: egzamin, test końcowy, testy cząstkowe, praca pisemna w języku polskim lub obcym.
2. Certyfikat uczestnictwa w module otrzymuje każdy uczestnik, pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 80 % przewidzianych programem zajęć.
3. Dyplom zaliczenia kursu otrzymuje uczestnik, który zaliczył kurs / szkolenie zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi dla danego kursu.
4. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące kryteria (procent uzyskanych punktów) oraz oceny i ich zapisy słowne:

>92% – 5,0 – pięć lub bardzo dobry
84-91% – 4,5 – cztery i pół lub dobry plus
76-83% -4,0 – cztery lub dobry
68-75% – 3,5 – trzy i pół lub dostateczny plus
60-67% – 3,0 – trzy lub dostateczny
<60 % – 2,0 – dwa lub niedostateczny

§ 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego